A n k a    A t h m e r
© Anka Reijnierse-Athmer  | disclaimer | realization :  Foto&grafie
Model 1. Size : 1.00-1.00 m. Mixed media on canvas Model 2. Size : 70-70 cm. Mixed media on canvas Model 3. Size : 1.00-1.00 m. Acrylic paint on canvas